E – F – G

EMDR
EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. EMDR zou ingezet kunnen worden bij problemen en klachten, zoals bijvoorbeeld angststoornissen, de gevolgen van meervoudige traumatisering, chronische pijn en bij een negatief zelfbeeld. Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen 'verwerken' deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om zich opdringende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen; 'flashbacks') en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Als er aan bepaalde criteria wordt voldaan spreekt men van een 'post traumatische stress-stoornis' (PTSS). Een verklaring voor de effecten van EMDR is dat de combinatie van het sterk denken aan de traumatische gebeurtenis en de aandacht voor de afleidende stimulus er voor zorgt dat het natuurlijk verwerkings-systeem wordt gestimuleerd. Omdat een traumatische herinnering wanneer deze in gedachten wordt genomen zowel levendig als intens is, kost dit betrekkelijk veel geheugencapaciteit. Maar het zo snel mogelijk volgen van de vingers van de therapeut, zoals dat bij EMDR gebeurt, kost ook geheugencapaciteit. Door deze concurrentie van werkgeheugentaken is er weinig plaats voor de levendigheid en de naarheid van de herinnering. Dit biedt de patiënt de mogelijkheid om een andere betekenis aan de gebeurtenis te geven. Tijdens de therapie zal er gevraagd worden om aan de nare belevenis terug te denken inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Alvorens zal zoveel mogelijk informatie over de traumatische beleving verzameld worden. De traumatische ervaring wordt in het 'hier en nu' opgeroepen en men ervaart de emotionele lading en kwalificeert deze gevoelsmatig. Op dat moment zal het ‘informatie verwerkingssysteem' in de hersenen worden gestimuleerd door met de ogen de hand van de therapeut te volgen of door bilaterale audio stimulatie (klikjes via de koptelefoon). Zo zal getracht worden het verwerken te ondersteunen, waardoor de mogelijkheid bestaat dat de intensiteit van het trauma afneemt en de klachten verminderen (tekstdelen zijn afkomstig van emdr-therapeuten.nl)

Endogene endocrinotherapie
Onder deze therapie verstaat men het gebruik van de door de patiënt zelf gemaakte hormonen bij de behandeling van zijn ziekte. Tijdens de behandeling gebruikt de behandelaar een korte-golfapparaat, welke hoogfrequente stromen van geringe intensiteit geeft. Hierdoor worden in de cellen van de hypofyse zodanige veranderingen teweeggebracht, dat de hormonen met elkaar in evenwicht komen. Zo wordt de hypofyse genormaliseerd en het basisbioregulatiesysteem geoptimaliseerd.

Enneagram
Het enneagram is een middel voor persoonlijke ontwikkeling en helpt meer inzicht te krijgen in jezelf. Op de tekening wordt aangegeven hoe een enneagram is opgebouwd.

Enneagram

Enzymtherapie
Dit is een behandelingsvorm waarbij men gebruik maakt van enzymen. Enzymen zijn eiwitachtige stoffen die richting en snelheid geven aan de biochemische processen in het lichaam zonder dat ze daarbij zelf veranderen. Zij maken verbindingen tussen stoffen, maar kunnen die ook verbreken. In het lichaam zijn vele honderden enzymen werkzaam, ieder met een eigen specifieke functie. Een bepaald enzym kan alleen werken op een bepaalde reactie. Vergelijk het met een sleutel en een slot. Als alle soorten enzymen in voldoende hoeveelheid aanwezig zijn, is er een optimale gezondheid. Door veranderde eetgewoonte en geraffineerd voedsel, maar ook door aangeboren afwijkingen kan de enzymwerking tekortschieten. Dit kan aanleiding zijn tot het ontstaan van ziekten.

Fasciatherapie
‘Fascia’ is het Latijnse woord voor bindweefsel. Fasciatherapie is een massagevorm die diep doordringt in het bindweefsel.  Fascie geeft ondersteuning en bescherming aan lichaamsdelen en geeft structuur aan het lichaam. Elk inwendig orgaan (viscera) beweegt binnen deze fascie om een eigen fysiologische as en heeft dus ruimte nodig om, goed doorbloed, informatie uit te kunnen wisselen met zijn omgeving. Het masseren van de fascie op een gerichte manier kan veel klachten verlichten of zelfs wegnemen. De fasciatherapie is er niet alleen op gericht om de lichamelijke balans te herstellen, maar ook de geestelijke. Fasciatherapie is een holistische therapievorm, dat wil zeggen dat het lichaam als één geheel wordt gezien. Klachten staan nooit op zichzelf, maar houden verband met de algehele toestand. Bewustwording is een belangrijk onderdeel van de theorie achter fasciatherapie. Onder fasciatherapie worden de volgende behandelvormen gerekend; • Rolfing • Hellerwork • Bowen Techniek • Viscerale therapie • Lymfatische drainage en de Feldenkrais methode.
Deze methode bestaat uit het maken van ongewone maar gemakkelijk uit te voeren bewegingen. Het gaat om bewustwording van onze vrijheid van bewegen door ongewone bewegingen aan te leren. De oefeningen hebben betrekking op de lichaamshouding, het waarnemingsvermogen en de verbeeldingskracht. Ze helpen bij het afrekenen van houdingen die we onbewust hebben ontwikkeld om de pijntjes van alledag te omzeilen. De oefeningen helpen bij het aankweken van betere lichamelijke gewoonten en ze  verrijken het bewustzijn door het inzicht in nieuwe mogelijkheden.

Fotonentherapie
Fotonen zijn de kleinste eenheid van lichtenergie, ook wel lichtquanten genoemd, die zich bewegen met de lichtsnelheid. De zon is onze natuur¬lijke bron van fotonen. Wetenschappelijk onder¬zoek toont aan dat alle levende cellen in organismen licht bevatten, de zogenaamde biofotonen.  Ze coördineren alle biochemische processen in de cellen en reguleren ze de communicatie tussen de cellen. Alle fysiologische processen in organismen bestaan dankzij deze regulerende werking van biofotonen. Daarom zijn deze fotonen van groot belang voor onze gezondheid. De therapie bestaat uit het overdragen van fotonen aan het lichaam. Hierdoor wordt het zelf herstellend vermogen van het lichaam geactiveerd en de is er optimalisatie van alle stofwisselingsfuncties. Daarnaast zou het de mentaal-emotionele conditie verbeteren.

Fytotherapie Zie Kruidengeneeskunde

Gedrags- of cognitieve therapie
Gedragstherapie verdiept zich niet zo zeer in de oorzaken van het gedrag. Men richt zich direct op het probleemgedrag. Het is mogelijk bepaalde psychische gedragingen aan te leren om dat dit geconditioneerde reflexen zijn. Een voorbeeld: als het kind pijn heeft, gaat het duimzuigen als troost (fijn gevoel)… dit gedrag is in het begin gewenst, maar niet meer als het kind 12 jaar is. Het is al die jaren een automatisme geworden, een herhaling, een reflex, wat in de psyche ligt opgeslagen. Dit noemt men conditionering. Bij cognitieve therapie wordt ongewenste gedrag of conditionering afgeleerd en zo nodig wordt ander gedrag aangeleerd. Als we nu het, misschien wat simpele voorbeeld van het duimzuigende kind nemen. Als cognitieve therapie smeren we een vies goedje op de duim. Het kind wordt herhaaldelijk getraind dat, wanneer het de duim in de mond steekt, het niet fijn is maar vies. Op den duur zal het reflex verminderen. Het kind wil de duim naar zijn mond brengen, maar halverwege twijfelt het en gaat terug. Uiteindelijk zal de duim geen rol meer spelen in het troostproces. Zo zou gedragstherapie ook kunnen helpen bij verslavingen en dergelijke.

Gemmotherapie
Gemmotherapeutica zijn plantaardige knoppen, jonge scheuten en jonge wortels die rijk zijn aan groeifactoren, hormonen en auxinen (Auxines zijn een groep plantenhormonen met vergelijkbare structuur en effecten, die in planten een groot aantal belangrijke functies vervullen). Omdat deze (fyto)therapievorm embryonale of nog groeiende plantaardige weefsels gebruikt, wordt het ook wel embryo-fytotherapie genoemd. De verse plantendelen worden met water, alcohol en glycerine gemacereerd (Maceratie is een zuiver fysisch proces waarbij het plantendeel enige tijd wordt blootgesteld aan de inwerking van de vloeistof). Men krijgt dan een geconcentreerde kruidentinctuur.

Gerson-(Sauerbruch) therapie
De behandelingsmethode van deze therapie is het herstellen van de stofwisseling in haar natuurlijk evenwicht. De therapie bestaat uit 3 fasen. De eerste fase is de ontgifting door middel van het drinken van grote hoeveelheden vruchten- en groentesappen en het gebruik van koffieklysma’s om de galwegen te openen, zodat het toxisch materiaal kan afvloeien. De tweede fase bestaat uit het toedienen van essentiële voedingsmiddelen die de mineraalbalans weer moeten herstellen. Zout en dierlijke eiwitten worden vermeden. Rauwe groenten en fruit worden aanbevolen. Fase drie omvat het ondersteunen van de lever. Dit gebeurt door een aantal extracten en enzymen aan de therapie toe te voegen. Na al deze fasen beoogt het herstel van de stofwisseling beter in evenwicht te zijn.

Gestalttherapie
Deze therapie is een vorm van lichaamsgerichte psychotherapie. Ze berust op de gedachte dat de geestelijke gezondheid één geheel is dat wordt bepaald door een complex van elementen; het leven, verleden, gedrag, psyche, problematiek, zingeving, enz. Het is een methode waarbij niet over gedrag wordt gepraat. Er worden onafgemaakte zaken uitgewerkt door situaties uit te beelden en na te spelen. Verantwoordelijkheid nemen voor lichamelijke sensaties, emoties en gedachten die eerder taboe waren. Frustratie en remmingen komen op de voorgrond en worden duidelijk herkend. Men wordt aangemoedigd om in het ‘hier en nu’ te leven.